ជំនួយការ

ទំនាក់ទំនងជាមួយយើងខ្ញុំតាម

សូមទាក់ទងមកកាន់ផ្នែកភ្នាក់ងារបំរើអតិថិជនរបស់យើងខ្ញុំប្រសិនបើលោកអ្នកមានចំងល់

ឬសំនួរអ្វីដែលទាក់ទងនឹងគេហទំព័រយើងខ្ញុំ

រង់ចាំបំរើលោកអ្នក 24/7

លេខទូរសព្ទ័ទំនាក់ទំនង:

+855 92 566 222

+855 10 566 222

+855 97 7355 222

អុីម៉ែល

2m.csteam@gmail.com

ស្កាយ

2MET@KH

បណ្ដាញសង្គម


2MBET


2MBET


2MBET@KH

បុគ្គលិកផ្នែកសេវាអតិថិជនរបស់យើងរង់ចាំឆ្លើយសំនួររបស់លោកអ្នក24ម៉ោងនឹងពេញមួយសប្ដាហ៍
ទៅតាមភាសាផ្សេងៗ មានភាសាខ្មែរ និង អង់គ្លេស ។អរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រ 2MBET

Chat Now

Live Chat!

Click Here!
X
X
X